Surrender B/L:n eli luovutuskonossementin merkitys

Surrender B/L:n eli luovutuskonossementin merkitys

Viime aikoina olen törmännyt käsitteeseen Surrender Bill of Lading eli luovutuskonossementti. Se on näkynyt jopa pankille esitettävänä laivausdokumenttina remburssin yhteydessä. MIkä sitten on tämä mystinen Surrender B/L? Se on yleensä laivausyhtiön ja heidän agenttinsa välinen dokumentti, joka kulkee taustalla, eikä laivaajalla tai remburssin osapuolilla tarvitse olla siitä tietoa. Tavaratoimitusten turvallisuutta ajatellen kaikkein paras tilanne on, kun tavaraan oikeuttavia asiakirjoja on liikenteessä vain yksi.

Varustamon konossementti (Master Bill of Lading, MBL) on varustamon tekemä kuljetusasiakirja. Jos laivaaja tekee kuljetussopimuksen suoraan varustamon kanssa, hän saa käsiinsä varustamon konossementin. jonka on allekirjoittanut varustamon edustaja ”as carrier”. Huolitsija puolestaan, kuljetussopimuksesta riippuen voi tehdä huolitsijan konossementin (House Bill of Lading, HBL), joka yleensä allekirjoitetaan ”as agent for the carrier”. Miten näiden kahden kuljetusasiakirjan seuraan sitten sopii luovutuskonossementti (Surrender Bill of Lading). Ei mitenkään, jos minulta kysytään, mutta toisinaan varustamon ja huolitsijan konossementit poikkeavat toisistaan ja niiden sitomiseksi yhteen tarvitaan luovutuskonossementti.

Varustamo voi osoittaa konossementin:

  1. Suoraan vastaanottajalle määräsatamassa.
  2. Huolitsijalle määräsatamassa.
  3. To order tai to order of the bank yms.

Jos kuljetussopimus on tehty huolitsijan kanssa, huolitsija antaa yleensä huolintayrityksen pohjalle tehdyn konossementin viejälle/laivaajalle. Riittävän aikaisessa vaiheessa annettujen konossementtiohjeiden pitäisi kulkeutua huolitsijan kautta varustamolle, jotta MBL ja HBL saataisiin yhteneväisiksi. Kun molemmat konossementit sisältävät saman informaation ei tällaista välittävää asiakirjaa tarvita.

Remburssidokumenttejä tehdessäni eteeni sattui tapaus, jossa MBL oli tehty suoraan vastaanottajalle. Remburssiehdoissa vaadittiin osoittamaan konossementti ”to the order of the bank”. Huolitsija teki konossementin (HBL) remburssiohjeiden mukaisesti. Lopputuloksena ajauduttiin tilanteeseen, jossa huolitsija pyysi lupaa lähettäjältä, että määräsatamassa oleva huolitsija saa luovuttaa tavaran remburssissa esitettyä konossementtia vastaan huolimatta siitä, että master bill of lading oli tehty suoraan tavaran vastaanottajalle. Näin monimutkaisia kuvioita tulisi välttää. Remburssissa esitettävän konossementin tulee olla tavaraan oikeuttava asiakirja. Remburssin saajalta ei enää kysytä sitä saako tavaran luovuttaa vastaanottajalle, puhumattakaan siitä että viritellään kolmen erilaisen tavaraan oikeuttavan asiakirjan sekasotkua. Remburssin ideana on turvata remburssin saajalle maksu tavarasta ja remburssin antajalle oikeus tavaran vastaanottamiseen.

Kommenttisi

1 + 2 =

Kääntäminen kansainvälisessä kaupassa

Kääntäminen kansainvälisessä kaupassa

Kansainvälistä kauppaa tehtäessä on varauduttava myös kääntämään kirjeenvaihtoa ja kauppasopimuksia sekä sisäisiä ja ulkoisia tiedotteita. Nykyisin yrityksissä, erityisesti monikansallisissa suuryrityksissä, työkielenä on monesti englanti, mutta se ei silti tarkoita, että kuka tahansa pystyy tuottamaan ymmärrettävää tekstiä itselleen vieraalla kielellä, kun se toisinaan on vaikeaa myös äidinkielellä.

Olen usein ihmetellyt, miten tekstiä lukiessa voi punainen lanka hävitä kesken lauseen. Miksi esimerkiksi sisäinen tiedote monikansallisessa yrityksessä kirjoitetaan niin sekavasti, että työntekijät kyselevät toisiltaan, mikä olikaan tiedotteen sanoma? Olen joskus epäillyt omaa sisälukutaitoani, mutta lopulta tullut kuitenkin siihen tulokseen, että syyt ovat muualla. Syitä on useita ja tässä niistä muutama:

  1. Halutaan osoittaa, että ammattislangi on hallussa myös vieraalla kielellä, joka tarkoittaa sitä, että sanoma itsessään hämärtyy hienojen sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden alle.
  2. Halutaan kätkeä se tosiseikka, että kirjoittaja itsekään ei ole perillä siitä mistä kirjoittaa. Monimutkaiset lauserakenteet näyttävät hienolta, ja antavat vaikutelman siitä, että kirjoittaja tietää mitä tekee.
  3. Sitten on vielä asiakirjat, joita julkaistaan vain julkaisemisen takia. Jotain täytyy sanoa, jotta näyttäisi siltä, että henkilökuntaa informoidaan meneillä olevista asioista.

Liikekirjeenvaihto edellyttää useimmissa tapauksissa muun kelen kuin äidinkielen käyttöä. Sähköpostikirjeenvaihdossa on syytä kiinnittää huomiota vastapuolen kielitaitoon. On eri asia, jos kirjoittaa esimerkiksi syntyperäisen englantilaisen tai amerikkalaisen kanssa kuin jos vastaanottajana on kiinalainen, espanjalainen tai vaikkapa brasilialainen, joiden äidinkieli on joku muu kuin englanti. Syntyperäisten kielenpuhujien kanssa lauserakenteet ja sanasto voivat olla mutkikkaampia kuin muuta kieltä äidinkielenään puhuvien kanssa. Yleensä jo ensimmäisestä viestistä näkee millä tasolla asiakkaan tai yhteistyökumppanin kielitaito on. Omaa kielen käyttöä voi mukailla vastaanottajan tasolle sopivaksi. Lyhyet ja selkeät lauseet suurin piirtein oikein kirjoitettuna kieliopillisesti ja sanastollisesti johtavat parempaan lopputulokseen kuin vaikeaselkoiset korulauseet, jotka alleviivaavat kirjoittajan omaa kielenkäyttökykyä. Ei ole häpeä kirjoittaa yksinkertaisesti ja selkeästi.

Nykyisen globaalin markkinatalouden aikana sopimusten kääntäminen eri kielille on hyvinkin tarpeellista. Yrityksen kielenä on englanti, mutta asiakkaan kanssa sopimus tehdään espanjaksi tai ranskaksi. Jottä päästään työstämään sopimuksen edellyttämiä tuotteita, on sopimus käännettävä englanniksi. Hienoa, että verkossa on käännössovelluksia, kuten Google-kääntäjä, josta jokainen Matti Meikäläinen saa ”käännöksen”. Onko se sitten luotettava, niin voin kokemuksesta sanoa, että minä en ainakaan siihen luottaisi. Kaupanrahoitukseen liittyviin termeihin kuten remburssiin ja pankkitakaukseen liittyviin teksteihin tai muuhun erikoisalan sanastoon täytyy suhtautua varauksella. Siinä voivat velatkin muuttua saataviksi ennen kuin tavara on edes toimitettu asiakkaalle.

Neuvottelupöydässä istunut myyjä tietänee sopimuksen sisällön, mutta yleensä varsinkin isoihin tavaran tai projektin toimitussopimuksien toteuttamisvaiheeseen liittyy niin monia ihmisiä, että parhaan lopputuloksen saa kun sopimukset on ammattitaitoisesti käännetty mielellään yhteistyössä yrityksen asiantuntijan ja kääntäjän kesken.

 

Kommenttisi

13 + 12 =

Remburssi ja pakotteet

Remburssi ja pakotteet

2016-03-01

Pakoteviidakko

Kansainvälisessä kaupassa kaupan esteeksi muodostuvat toisinaan tiettyihin maihin kohdistuvat kansainväliset pakotteet. Remburssin käyttö kansainvälisen kaupan maksutapana vaatii myyjältä sen, että hän tuntee asiakkaansa. En tarkoita tällä sitä, että asiakas olisi ”hyvän päivän tuttu” tai että asiakassuhde olisi pitkä, vaan ostajan taustat ja omistussuhteet tulisi myös selvittää, jottei ajauduta tekemään kauppaa kansainvälisten kauppapakotteiden alaisen yrityksen kanssa.

Sekä EU että OFAC -pakotteet on otettava huomioon remburssikauppaa käytäessä. Yhdysvaltojen asettamat niin kutsutut OFAC-pakotteet (Office of Foreign Access Control) eivät ole juridisesti sitovia Suomessa toisin kuin EU-pakotteet, mutta niitä on noudatettava, jos kaupassa on jokin tekijä, joka liittyy Yhdysvaltoihin: henkilö, yritys tai valuutta. 

Suomen ulkoasiainministeriön sivuilta http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=47853 löytyy luettelo pakotteiden alaisista maista. Siellä on myös muistilista asioista, joita viejän tulee tarkistaa ennen vientiä pakotteiden alaisiin maihin.

  1. Tarkista, onko määrämaa pakotteiden alainen
  2. Tarkista, rajoittavatko pakotteet tuotteidesi vientiä
  3. Varmista, että liiketoimeen ei liity pakotelistattuja henkilöitä tai yhteisöjä
  4. Huolehdi myös muun lainsäädännön noudattamisesta

Pakotteista huolimatta Venäjälle ja Ukrainaan on mahdollista käydä remburssikauppaa. Iranin pakotteiden osittaisen poistumisen myötä remburssikauppa on tullut taas mahdolliseksi myös Iranin kanssa. Pankit ovat kuitenkin lisänneet remburssiteksteihinsä sanktiolausekkeita, jotka viejän tulisi lukea huolellisesti remburssitekstiä tarkistaessaan. ICC Banking Commissionin ohje sanktiolausekkeisiin liittyen. Pankkien tulisi välttää kaupan rahoituksen tuotteissa sanktiolausekkeita, jotka ylittävät sovellettavien lakien ja asetusten vaatimukset tai ovat ristiriidassa niiden kanssa. ICC:n sääntöjen alla avattujen remburssien luonnetta ei tulisi kyseenalaistaa.

Myyjän kannattaakin tarkistaa uunituoreen remburssin saatuaan minkälainen sanktiolauseke siinä mahdollisesti on ja keskustella ilmoittavan pankin kanssa, ettei se aiheuta riskejä remburssin käytölle. Pankit ovat hyvin tarkkoja, jos valuuttana käytetään Yhdysvaltain dollareita. Remburssin käyttö dollarikaupassa esimerkiksi Iranin kanssa tulee tarkistaa tapauskohtaisesti.

 

Kommenttisi

3 + 1 =

Remburssilomittaja™

Remburssilomittaja™

IMG_1033k

Remburssilomittaja™

Käyttääkö yrityksesi remburssia maksuvälineenä ulkomaankaupassa?

Remburssi on turvallinen ja laajalti käytetty maksutapa kansainvälisessä kaupassa. Se perustuu Kansainvälisen kauppakamarin laatimiin yhdenmukaisiin remburssisääntöihin UCP600, jotka ovat käytössä kaikkialla maailmassa. Tämän päivän hektisessä bisnesmaailmassa on vaikeaa  kasvattaa untuvikoista rautaista remburssiosaajaa, saati että niitä olisi useampi pienessä tai keskisuuressa kansainvälistä kauppaa aloittelevassa  tai ohuella organisaatiolla toimivassa yrityksessä.

Entä jos jotain odottamatonta tapahtuu? Vuosilomatkin on pidettävä, vaikka remburssin viimeinen laivauspäivä lähestyy uhkaavasti. Kuka kutsutaan apuun? Teräsmies, kissanainen, pankkivirkailija vai palokunta… ei vaan remburssilomittaja.

Remburssilomittaja™ tekee yrityksenne luottamukselliset laivausdokumentit ja laskut esitettäväksi pankkiin remburssin vaatimusten mukaisesti. Yrityksenne tarvisee vain toimittaa pankin, vakuutusyhtiön ja huolitsijan vaatimat valtakirjat sekä yrityksenne dokumenttipohjat Yrityskonsultointi Turkian käyttöön ja remburssilomittaja tekee paperisi remburssin vaatimusten mukaan, toimittaa ne pankkiin ja itse voit odotella rahojen kilahtamista tilille. Lähes 30-vuoden kokemukseni remburssien ja laivausdokumenttien parissa on tuonut varmuuden siitä, että ulkomaankaupassa käytettävä dokumenttimaksu eli remburssi vaatii kokeneen tekijän. Kyllä siinä vasta-alkajakin toki onnistuu, olen itsekin ollut joskus noviisi.

Niinpä niin, remburssilomittajan käyttö on harkitsemisen arvoinen ajatus, eikö totta. Remburssi sentään on yksi turvallisimmista kansainvälisen kaupan maksutavoista. Kaksi pankkia mukana, joiden kautta vientidokumentit kulkevat. Asiakkaasi saa tavaran vastaanottoon oikeuttavat dokumentit pankistaan ja rahavirta kulkee toisinpäin sinun yrityksesi tilille.

Kommenttisi

3 + 6 =

Mysterious Letter of Credit Documentation

Mysterious Letter of Credit Documentation

Is your company heading to the international markets?

If the answer is yes, you are bound to bump into a letter of credit as a trade finance instrument. It seems to be mysterious and difficult with a complete book full of rules and regulations. It is not, though, if you have personnel that know how to handle it and how the set of rules works. The International Chamber of Commerce has published the set of rules UCP600 for the usance of documentary credits.

How to be friends with the documentary credit?

The problem is that in small and middle sized companies there may be lack of competent people who have experience in this field of expertise. And today there is no time to wait that somebody in the company will obtain the needed knowledge. This is why I started my company – to be able to help these companies – to train their personnel or to give my knowledge to the benefit of the companies.

Based on my knowledge I can tell you that all documentary credits are different. Even if they come from the same customer and the same bank they are bound to have some sort of difference in the contents. The clearest and simplest letters of credit I have seen were issued in South Korea and the most complicated letters of credit come from the Middle East or some African countries and this has nothing to do with the importation of the goods to these countries. There are clear cultural differences of the issuing banks even though the rules are the same through out the world.

It is very important to the sales people to know how the letter of credit works so that they can avoid such conditions or documents that prevent the fluent cash flow. The documents issued or signed by the applicant i.e. the buyer, should be avoided. This does not mean that the documents issues by the beneficiary only are shady or that they’ll cause some problems in the importing country. It means that anything can happen. Maybe you cannot get the right person to sign the documents in time, or the required person has left the company and you loose the security offered by the letter of credit.

Comments

1 + 14 =

Devoted to Documentary Credits

Devoted to Documentary Credits

kotisivuIt was nearly 30 years ago when I did the paperwork for the first letter of credit or documentary credit. It was love at first sight. There was something intriguing in the payment method as such. How can a humanist like me be fond of something that is so attached to money, to business, to figures? Ah, perhaps it is the form, the contents, the possibility to be creative within the firmly set borders.

There are strict rules of usage, I’ve seen two sets of rules so far UCP 500 and UCP 600, I don’t refer to ISP98 – that is a whole different story. But in a big international company you are prepared to see a whole variety of different compositions within the rules. Some issuing banks use a big brush and give just outlines and the minimum amount of instructions and requirements, when others – they just won’t give you any room for creativity. There just are’t any commas or dots you can add on your own.

Now we come to creativity. Is it really so that the difficult ones take out your creativity. No, it is not. The more the bank gives you requirements and instructions the more you have to think how you can fit it all into the official invoice template of your company that is these days mainly produced by the ERP. That is the real challenge and sometimes the outcome is a real work of art. And this is only the invoice. There could be a dozen of other documents to be created…

Bill of Lading is one of the most essential documents to be presented to the bank. That is created in the cooperation with the shipping company or freight forwarder and some times with the applicant (buyer) and the beneficiary (seller). The Bill of Lading is written on the form with destricted fields and it sometimes requires a lot of imagination to fit in all the needed information that will satisfy the requirements of the import authorities, customer, shipping company and the bank. 

However as a conclusion I think a piece of advice that keeps all parties satisfied fits into a small word. KISS (= keep it short and simple).

Comments

4 + 10 =

Pin It on Pinterest